Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu lubive.cz – ľúbivé s.r.o., s místem podnikání Ulice Vajanského 6717/8, 917 01 Trnava, IČO: 56009127, DIČ: 2122161063, IČ DPH: SK2122161063, e-mail: info@lubive.sk, telefonický kontakt: +421 904 832 148, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl s.r.o., vložka č. 55897/T (dále jen „Provozovatel“) určují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou v souvislosti, nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a osobou, která si zakoupila Zboží nabízené Provozovatelem (dále jen „Zákazník“) v Internetovém obchodě prostřednictvím Webové stránky Provozovatele (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.2. Na základě Smlouvy se Provozovatel zavazuje, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách, dodat Zákazníkovi Zboží a Zákazník se zavazuje Zboží od Provozovatele přijmout a zaplatit za Zboží Cenu v souladu s článkem 6 těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).

1.3. Provozovatel dodává Zboží v rámci Slovenské republiky a České republiky.

2.1. Pojmy psané s velkým začátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:

Bankovní účet Provozovatele znamená bankovní účet zřízený Provozovatelem pro přijímání Bezhotovostních plateb Zákazníků za Zboží v bance Tatra banka, a.s., IBAN: SK30 1100 0000 0029 4916 4975, SWIFT: TATRSKBX (pro platby v měně EUR) a v bance Fio banka, a.s., IBAN: SK20 8330 0000 0023 0288 5560, SWIFT: FIOBCZPPXXX (pro platby v měně CZK).

Bezhotovostní platba má význam uvedený v odstavci 7.3 těchto Obchodních podmínek. Bezhotovostní platba může být realizována jako (i) online platba debetní nebo kreditní kartou přes internetové rozhraní banky (platby debetními a kreditními kartami budou účtovány v reálném čase), nebo (ii) platba bankovním převodem předem na Bankovní účet Provozovatele.

Cena má význam uvedený v článku 6. těchto Obchodních podmínek.

Ceník je přehledem Cen Zboží stanovených Provozovatelem, které jsou zobrazeny v Internetovém obchodě na Webové stránce jednotlivě u každého nabízeného Zboží.

Insolvenční zákon je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Internetový obchod znamená počítačový systém (e-shop) umístěný na Webové stránce v síti Internet, který umožňuje objednávání a nákup Zboží s veřejným přístupem.

Kurýr je osoba pověřená (i) společností Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČ: 36 631 124, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sa, Vložka č. 803/S (dále jen „Pošta“), která poskytuje služby podle zákona č. 324/2011 Z.z., o poštovních službách a o změně a doplnění některých zákonů, nebo (ii) společností Packeta, nebo (iii) jinou společností specializující se na vnitrostátní nebo mezinárodní přepravu zásilek, s níž má Provozovatel uzavřenu Smlouvu, předmětem které je zejména přeprava a doručení Zboží Zákazníkovi.

Lhůta pro odstoupení má význam uvedený v odstavci 10.1 těchto Obchodních podmínek.

Neodstranitelná vada je takovou vadou Zboží, která není Odstranitelnou vadou.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka představuje závazný návrh na uzavření Smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku, uskutečněný Zákazníkem vůči Provozovateli a má význam uvedený v odstavci 4.3 těchto Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky Provozovatele.

Odstranitelná vada je taková vada Zboží, kterou lze podle posouzení Provozovatele odstranit.

Osobní odběr znamená osobní vyzvednutí Zboží v Provozovně Provozovatele.

Packeta je společnost Packeta Slovakia s. r. o., se sídlem Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – městská část Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, Vložka č. 105158/B, která je logistickou společností zajišťující přepravu zboží Zákazníkům.

Platba v hotovosti má význam uvedený v odstavci 7.2 těchto Obchodních podmínek.

Provozovna znamená prostor (showroom), ve kterém Provozovatel provozuje podnikání, umístěný na adrese: Hlavná 5, 917 01 Trnava (více info: https://lubive.cz/showroom/), označený v souladu s § 15 Zákona o ochraně spotřebitele.

Provozovatel má význam uvedený v odstavci 1.1 těchto Obchodních podmínek.

Reklamace má význam uvedený v odstavci 9.6 těchto Obchodních podmínek.

Reklamační protokol má význam uvedený v odstavci 9.17 těchto Obchodních podmínek.

Smlouva má význam uvedený v odstavci 1.1 těchto Obchodních podmínek.

Smluvní strany jsou Provozovatel a Zákazník.

Webová stránka je Webovou stránkou Provozovatele umístěnou na internetové adrese https://lubive.cz/, na které je současně umístěn Internetový obchod Provozovatele.

Zákazník má význam uvedený v odstavci 1.1 těchto Obchodních podmínek. Zákazník je zejména spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která na rozdíl od Provozovatele při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákaznická linka je zvláštní telefonní linkou určenou Provozovatelem pro komunikaci se Zákazníkem, jejíž číslo je uvedeno na Webové stránce Provozovatele.

Zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb.., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zboží znamená veškeré dostupné zboží zveřejněné v Internetovém obchodě na Webové stránce Provozovatele, tj. zejména kabelky, batohy, pouzdra a tašky na notebooky nabízené Provozovatelem k prodeji Zákazníkovi.

Živnostenský zákon je zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:

(i) Odkazy na články a odstavce se vykládají jako odkazy na příslušné články a odstavce těchto Obchodních podmínek.

(ii) Odkazy na právní předpis, nebo příslušný právní předpis se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo jiné obecně závazné normativní právní akty.

(iii) Odkazy na dny jsou odkazy na kalendářní dny, není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak.

(iv) Pojmy zejména nebo včetně v těchto Obchodních podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výhradně“ (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli), a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, které jsou ve výpočtu uvedeny.

(v) Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.

(vi) Titulky jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.

3.1. Provozovatel nabízí v Internetovém obchodě Zákazníkům zejména následující Zboží: kabelky, batohy, pouzdra a tašky na notebooky.

3.2. Provozovatel nabízí Zákazníkům v rámci území Slovenské republiky možnost zakoupit si dárkovou poukázku na nákup Zboží dle vlastního výběru. Platnost dárkové poukázky je (i) časově ohraničena dobou šesti (6) měsíců od zakoupení a (ii) územně ohraničená územím Slovenské republiky. Další podmínky zakoupení a uplatnění dárkové poukázky jsou dostupné na Webové stránce v části: https://lubive.sk/darcekove-poukazky/.

3.3. Zákazník má možnost objednat si od Provozovatele Zboží prostřednictvím Webové stránky. Zákazník si vyhledá preferované Zboží prostřednictvím dostupných filtrů (druh Zboží, barva, materiál, způsob nošení). Zboží bude Zákazníkovi doručeno v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.

3.4. Všechny fotografie, obrazové snímky, obrazové záznamy a obrazově-zvukové záznamy zobrazené na Webové stránce Provozovatele jsou pouze ilustrační a nejsou předlohou ani vzorkem stanovujícími kvalitu či způsob provedení Zboží. Fotografie, obrazové snímky, obrazové záznamy, obrazovo-zvukové záznamy, prezentace, loga a registrované značky Provozovatele a jiné grafické návrhy nacházející se na Webové stránce patří výlučně Provozovateli a jsou chráněny autorským právem, případně jiným právem duševního vlastnictví. Zákazník, ani jakékoli třetí osoby, nejsou oprávněny s nimi jakýmkoli způsobem dále nakládat, šířit je, zpracovávat nebo je používat bez předchozího souhlasu Provozovatele.

4.1. Zákazník může zadávat Objednávky v Internetovém obchodě bez registrace vlastního  uživatelského účtu (tzv. nákup bez registrace) nebo s registrací vlastního uživatelského účtu (tzv. nákup s registrací).

4.2. Při nákupu v Internetovém obchodě (ať už jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel) vkládá Zákazník jím vybrané Zboží do košíku kliknutím na pole „Přidat do košíku“. Po ukončení výběru a po kliknutí na položku „Košík“ v pravém horním rohu se Zákazníkovi zobrazí seznam všeho zvoleného Zboží a jeho celková Cena. Zákazník může následně upravovat seznam Zboží v košíku. Po jeho finalizování přejde Zákazník k Objednávce Zboží kliknutím na položku „Pokladna“.

4.3. Zadáním elektronické Objednávky si Zákazník může od Provozovatele zakoupit vybrané Zboží. Objednávku Zákazník zadává řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dostupného na Webové stránce.

4.4. Zákazník je povinen v Objednávce správně a pravdivě uvést všechny povinně vyžadované údaje, zejména:

(i) jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně název a IČO (pokud si Zákazník zvolí fakturaci na firmu);

(ii) fakturační adresu (liší-li se od adresy pro doručení Zboží) s uvedením názvu ulice a čísla ulice, PSČ a města, země/regionu doručení, případně sídla (pokud si Zákazník zvolí fakturaci na firmu);

(iii) adresu pro doručení Zboží (liší-li se od fakturační adresy) s uvedením názvu ulice a čísla domu, PSČ a města, země/regionu doručení;

(iv) způsob doručení Zboží a způsob platby za Zboží;

(v) případné speciální požadavky v poznámce Objednávky (např. na dodání Zboží). 

4.5. Objednávka je závazným návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku. Nabídka Zboží uskutečněná Provozovatelem reklamou nebo vystavením (včetně Webové stránky Provozovatele) není sama o sobě návrhem a považuje se pouze za výzvu k zadávání Objednávek.

4.6. Před odesláním Objednávky prostřednictvím Webové stránky Provozovatele má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a volby, které v rámci vytváření Objednávky učinil. Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na pole „Objednat s povinností platby“. Provozovatel neprodleně po doručení Objednávky potvrdí Zákazníkovi doručení Objednávky, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.

4.7. Potvrzení Objednávky obsahuje zejména:

(i) informaci o přijetí a o stavu Objednávky Provozovatelem;

(ii) číslo a datum Objednávky;

(iii) shrnutí Objednávky Zákazníka v rozsahu údajů: druh objednaného Zboží, počet kusů Zboží, Cena Zboží, uplatněná sleva (pokud se aplikuje), náklady na doručení Zboží, DPH (pokud se aplikuje), způsob doručení / adresa místa vyzvednutí Zboží, způsob platby za Zboží, celková cena Zboží včetně všech nákladů a příslušné daně, adresa na doručení a fakturační adresa (liší-li se od adresy pro doručení) Zboží, a kontaktní údaje Zákazníka, a

(iv) elektronickou fakturu za prodej Zboží,

(v) v případě Zákazníka, který je spotřebitelem, znění těchto Obchodních podmínek ve formátu PDF.

4.8. Před odesláním Objednávky Zákazník současně potvrdí, že se seznámil s celým obsahem těchto Obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání Objednávky a výslovně se všemi ustanoveními těchto Obchodních podmínek souhlasí. Kopii těchto Obchodních podmínek obdrží Zákazník jako přílohu potvrzení Objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu. Zákazník souhlasí s použitím prostředků dálkové komunikace při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků dálkové komunikace v souvislosti s uzavíráním Smlouvy nebo jejím plněním (např. náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám, přičemž náklady na telefonní hovory se neliší od běžné sazby.

4.9. Smlouva mezi Zákazníkem a Provozovatelem je uzavřena okamžikem, kdy je Zákazníkovi doručeno přijetí (akceptace) Objednávky od Provozovatele. Mlčení nebo nečinnost Provozovatele samy o sobě neznamenají přijetí (akceptaci) Objednávky. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. V případě, že se Zákazníkovi nepodaří odeslat Objednávku (např. z důvodu technické nefunkčnosti Webové stránky), může se obrátit na Zákaznickou linku Provozovatele, kde mu budou poskytnuty informace o dalším postupu při zadávání Objednávky.

4.10. V případě, že se Provozovateli nepodaří doručit potvrzení Objednávky způsobem uvedeným v odstavci 4.9 těchto Obchodních podmínek (např. z důvodu nesprávně nebo neúplně zadané e-mailové adresy Zákazníkem v Objednávce) a Provozovateli se nepodaří jiným způsobem zkontaktovat Zákazníka se žádostí o úpravu nebo doplnění údajů, je Provozovatel oprávněn Objednávku bez náhrady zrušit. O takovém zrušení Objednávky není Provozovatel povinen Zákazníka informovat. Zákazník současně bere na vědomí, že pokud během 72 hodin od odeslání Objednávky neobdrží na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce potvrzení Objednávky a potvrzení Objednávky se nenachází ani ve složce nevyžádané pošty (tzv. spamu), Provozovatel mu doporučuje, aby se obrátil na Zákaznickou linku Provozovatele, kde mu budou poskytnuty informace o dalším postupu při potvrzení Objednávky.

4.11. Provozovatel je povinen bezodkladně po uzavření Smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním Zboží, poskytnout Zákazníkovi doklad o koupi Zboží, ve kterém je uvedeno zejména:

(i) obchodní jméno a místo podnikání Provozovatele;

(ii) datum prodeje Zboží;

(iii) název a množství Zboží;

(iv) Cena jednotlivého Zboží a celková cena, kterou Zákazník zaplatil. Při prodeji Zboží s následnou dodávkou musí doklad obsahovat také místo určení, datum a čas dodávky Zboží.

4.12. V případě, není-li v těchto Obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, Smlouvu uzavřenou písemně lze měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran. Písemnou formou se rozumí i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Zákazník souhlasí s tím, že telefonické hovory mezi Provozovatelem a Zákazníkem mohou být za účelem zkvalitnění služeb Provozovatele nahrávány.

4.13. V případě, že se po uzavření Smlouvy změní okolnosti do takové míry, že se plnění stane pro Provozovatele obtížnější, zejména v případě zvýšených nákladů Provozovatele na plnění, má Provozovatel právo domáhat se vůči Zákazníkovi obnovení jednání o Smlouvě, pokud (i) Provozovatel nemohl změnu rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření Smlouvy, nebo se Provozovateli stala známou až po uzavření Smlouvy. Provozovatel je v takovém případě oprávněn plnění odložit na přiměřenou dobu. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně Smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

4.14. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen přijmout Objednávku a Objednávka se považuje za odmítnutou Provozovatelem v případě, že:

(i) Zákazník uvedl v Objednávce nesprávné a/nebo neúplné údaje, a proto nelze Objednávku Provozovatelem vyřídit a odeslat Zboží Zákazníkovi a pokud Zákazník nesprávné a/nebo neúplné údaje neopraví, a/nebo nedoplní ani do pěti (5) pracovních dní poté, co byl Provozovatelem vyzván k jejich doplnění a/nebo opravě;

(ii) platbu Ceny za Zboží se nepodařilo Provozovatelům autorizovat;

(iii) platba Ceny za Zboží nebyla připsána na Bankovní účet Provozovatele ani do pěti (5) pracovních dní od obdržení údajů na realizaci platbu Ceny za Zboží od Provozovatele poté, co si Zákazník jako způsob platby Ceny zvolil Bezhotovostní platbu bankovním převodem na Bankovní účet předem.

4.15. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že se Zboží stane nedostupným (z důvodů na straně výrobce) v době od uzavření Smlouvy do doručení Zboží Zákazníkovi nebo pokud se Provozovateli ani při vynaložení veškerého úsilí nepodaří Zboží dle Objednávky zajistit a dodat Zákazníkovi v požadované lhůtě (z důvodů na straně výrobce nebo dovozce), Provozovatel si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je Provozovatel povinen informovat Zákazníka bez zbytečného odkladu prostřednictvím e-mailové zprávy uvedené v Objednávce. Platba Ceny za Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží, bude Zákazníkovi vrácena do 14 dní od odstoupení od Smlouvy na bankovní účet Zákazníka, ze kterého Provozovatel obdržel platbu Ceny za Zboží, nebo způsobem zvlášť dohodnutým se Zákazníkem.

4.16. Zákazník současně bere na vědomí, že Provozovatel má právo nepřijmout Objednávku Zákazníka (a tedy neuzavřít Smlouvu se Zákazníkem) v případě, že (i) jde o Zákazníka, který je v prodlení s úhradou splatných peněžních závazků z jiné smlouvy na prodej Zboží vůči Provozovateli, (ii) pokud se Zboží přestalo vyrábět nebo dodávat, nebo se výrazným způsobem změnila jeho Cena.

5.1. Za účelem zjednodušení nákupu Zboží na Webové stránce Provozovatele,  Provozovatel umožňuje Zákazníkovi zaregistrovat si na Webové stránce vlastní uživatelský účet.

5.2. K registraci uživatelského účtu Zákazník na Webové stránce v části Pokladna po zadání fakturační adresy (případně i adresy pro doručení, pokud se liší od fakturační adresy) zaškrtne v příslušném políčku tzv. checkboxe „Vytvořit účet“, že má zájem o vytvoření účtu a zvolí si heslo pro přihlášení do uživatelského účtu.

5.3. Registrací uživatelského účtu získá Zákazník jednodušší podmínky pro nákup Zboží, jelikož si může v účtu uložit adresu pro doručení Zboží a své kontaktní údaje, které budou při jeho příští Objednávce automaticky vyplněny.

6.1. případě, že není mezi Smluvními stranami v těchto Obchodních podmínkách nebo písemně dohodnuto jinak, jsou Ceny Zboží uvedené v Ceníku Provozovatele platné k okamžiku doručení Objednávky Provozovateli.

6.2. Všechny Ceny Zboží zveřejněné na Webové stránce zahrnují i ​​náklady na zabalení Zboží před jeho odesláním a příslušnou daň vztahující se na Zboží a Provozovatele ve smyslu platného práva. Provozovatel je plátcem DPH, k Ceně je proto připočtena i DPH podle aktuálně platné sazby ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.

6.3. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dodání Zboží Zákazníkovi. Náklady na dodání Zboží jsou uvedeny na Webové stránce v části: https://lubive.sk/moznosti-dopravy-a-platby/, jakož i zveřejněné Zákazníkovi v možnostech volby způsobu dodání Zboží před dokončením Objednávky. Celková cena Objednávky, včetně nákladů na doručení Zboží, bude zpřístupněna Zákazníkovi před odesláním Objednávky a ve zprávě potvrzující přijetí Objednávky Zboží.

6.4. Provozovatel může dle vlastního uvážení poskytnout slevu z Ceny, akční cenu, zvýhodněnou nabídku, příp. promo kód na Zboží. Aktuální slevy, akce a zvýhodněné nabídky Zboží budou uvedeny na Webové stránce Provozovatele, a budou zřetelně označené symbolem „akce“ nebo „sleva“. Trvání slevy, akce a zvýhodněné nabídky Zboží je ohraničeno vyprodáním zásob Zboží nebo dobou určenou Provozovatelem.

6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli měnit Ceny Zboží v Internetovém obchodě, zavádět do prodeje nové Zboží, vyhlašovat, měnit a odvolávat slevy na Zboží, případně jiné akce vztahující se ke Zboží. Zákazník bere na vědomí, že změnami uvedenými v předchozí větě nejsou dotčena práva Zákazníka z již odeslané Objednávky a/nebo uzavřené Smlouvy. Aktualizací Cen Zboží v Ceníku zaniká současně platnost předchozích Cen. Aktuální Ceník bude Zákazníkovi vždy přístupný na Webové stránce.

7.1. Zákazník je povinen zaplatit Provozovateli za Zboží Cenu určenou v souladu s článkem 6 těchto Obchodních podmínek jedním z následujících způsobů:

(i) Platba v hotovosti, nebo prostřednictvím platebního terminálu při doručení Zboží Kurýrem (pokud Kurýr poskytuje možnost platby platebním terminálem), nebo v Provozovně Provozovatele, případně na vybrané pobočce Pošty nebo zvoleném výdejním místě Packety;

(ii) Bezhotovostní platba online kreditní nebo debetní platební kartou přes internetové rozhraní banky;

(iii) Bezhotovostní platba bankovním převodem předem na Bankovní účet Provozovatele;

(iv) V případě doručování Zboží do jiných zemí než Slovenské republiky lze Zboží zaplatit pouze prostřednictvím Bezhotovostní platby online kreditní nebo debetní platební kartou přes internetové rozhraní banky. V případě doručování Zboží na území České republiky lze Zboží zaplatit prostřednictvím Bezhotovostní platby online kreditní nebo debetní kartou přes internetové rozhraní banky nebo v hotovosti či prostřednictvím platebního terminálu ba zvoleném výdejním místě Packety nebo při doručení Kurýrem (pokud Kurýr poskytuje možnost platby platebním terminálem). 

7.2. Při Platbě v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu při doručení je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli Cenu při doručení Zboží, a to k rukám Kurýra, od kterého Zákazník Zboží převzal, případně na vybrané pobočce Pošty nebo Packety (pokud takovou Platbu v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu umožňují). Platba v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu se považuje za uskutečněnou v okamžiku, kdy Zákazník obdrží potvrzení o přijetí platby. Prostřednictvím Platby v hotovosti není možné uhradit Cenu Zboží převyšující částku 270 000 Kč.

7.3. Při Bezhotovostní platbě je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli Cenu prostřednictvím bankovní kreditní nebo debetní platební karty, a to okamžitě nebo bankovním převodem na Bankovní účet nejpozději ve lhůtě podle odstavce 7.4. Při Bezhotovostní platbě je Cena za Zboží zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka Ceny připsána na Bankovní účet Provozovatele. Zákazník bere na vědomí, že Bezhotovostní platba je realizována prostřednictvím třetí osoby, a to banky Zákazníka a banky Provozovatele. Před uskutečněním Bezhotovostní platby je Zákazník povinen seznámit se s podmínkami Bezhotovostní platby dostupnými na webové stránce příslušné banky Zákazníka. V případě, že Zákazník bude oprávněn k vrácení Ceny v důsledku kladně vyřízené Reklamace ze strany Provozovatele, Zákazníkovi bude Cena vrácena prostřednictvím banky Zákazníka na jeho bankovní účet, ze kterého ji Provozovateli uhradil.

7.4. Při Bezhotovostní platbě bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele předem je Zákazník povinen zaplatit Cenu neprodleně po doručení e-mailové zprávy Provozovatele s informacemi potřebnými k uskutečnění platby Ceny, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od jejího obdržení. V případě, že se Zákazníkovi nepodaří dokončit Bezhotovostní platbu z důvodů, za které Zákazník neodpovídá, může se obrátit na Zákaznickou linku Provozovatele, kde mu Provozovatel poskytne další informace týkající se platby za Zboží.

7.5. Fakturu obsahující základní údaje Smlouvy obdrží Zákazník jako přílohu potvrzení Objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Zákazník s tímto souhlasí.

7.6. Dostane-li se Zákazník do prodlení se splněním jakéhokoli peněžního dluhu vůči Provozovateli, je Provozovatel oprávněn přerušit plnění svých povinností ze všech Smluv uzavřených se Zákazníkem, a to až do skončení prodlení Zákazníka.

7.7. Zákazník si je vědom, že v případě, nepřevezme-li Zboží, u kterého si jako způsob platby zvolil Platbu v hotovosti (tj. na dobírku), považuje se to za podstatné porušení Smlouvy včetně Obchodních podmínek. Provozovatel má právo žádat od Zákazníka náhradu vzniklých nákladů spojených s nepřevzetím Zboží a nezaplacením Ceny za Zboží, včetně nákladů za uskladnění Zboží.

7.8. Zákazník není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou pohledávku proti pohledávce Provozovatele vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení nebo z poskytnutí Zboží na základě neplatné nebo zrušené Smlouvy.

8.1. Provozovatel se zavazuje doručit Zboží Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem ve Smlouvě. Provozovatel umožňuje Zákazníkovi vybrat si některý z následujících způsobů doručení:

(i) Osobní odběr v Provozovně Provozovatele;

(ii) Doručení Kurýrem Pošty;

(iii) Vyzvednutí na vybrané pobočce Pošty;

(iv) Vyzvednutí na vybraném odběrném místě Packety.

8.2. Způsob doručení Zboží závisí na výběru Zákazníka. Zákazník však bere na vědomí, že v případě doručování Zboží do jiných zemí než Slovenské republiky lze Zboží doručit pouze prostřednictvím odběrného místa Packety. V případě doručování na území České republiky lze Zboží doručit prostřednictvím odběrného místa Packety nebo Kurýrem. V případě Bezhotovostní platby se Provozovatel zavazuje Zboží doručit až po připsání Ceny za Zboží (včetně nákladů na doručení) na Bankovní účet Provozovatele v celém rozsahu. O odeslání Zboží Zákazníkovi, resp. předání Zboží Kurýrovi Pošty nebo Packety na doručení, bude Provozovatel informovat Zákazníka zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.

8.3. Provozovatel dodá Zboží Zákazníkovi v co nejkratší možné době po uzavření Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že termíny dodání Zboží uváděné Provozovatelem jsou pouze orientační. Maximální lhůta pro dodání Zboží je 30 dní od uzavření Smlouvy (tj. ode dne, kdy Zákazníkovi dojde přijetí-akceptace jeho Objednávky od Provozovatele). Pokud lhůtu Provozovatel není schopen dodržet, se Zákazníkem se dohodne na náhradní lhůtě a Objednávku upraví.

8.4. Zákazník je povinen Zboží v místě jeho dodání dle Smlouvy převzít, a to buď sám, nebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem. Převzetí Zboží je Zákazník nebo třetí osoba určená Zákazníkem povinna Kurýrovi, případně na odběrném místě Packety, pobočce Pošty, nebo v Provozovně na výzvu písemně potvrdit. V případě, že bude z důvodů na straně Zákazníka nezbytné opakovaně doručovat Zboží do místa jeho dodání nebo jej doručovat na jiné místo, nebo jiným způsobem, než je uvedeno v Objednávce, zavazuje se Zákazník uhradit Provozovateli náklady spojené s opakovaným doručením, resp. s doručováním na jiné místo nebo jiným způsobem, než je uvedeno v Objednávce. 

8.5. Zboží se považuje za převzaté Zákazníkem okamžikem, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba (s výjimkou přepravce) převezme všechny části objednaného Zboží, nebo pokud se:

(i) Zboží objednané Zákazníkem v jedné Objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí Zboží, které bylo dodáno jako poslední;

(ii) dodává Zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu;

(iii) Zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného Zboží.

8.6. Zákazník si je vědom toho, že na doručování Zboží prostřednictvím Kurýra Pošty, resp. Packety, se vztahují obchodní podmínky Pošty, resp. Packety. V případě, že Pošta, resp. Packeta, bude úspěšně vůči Provozovateli uplatňovat náhradu škody, případně zaplacení extra poplatků z důvodu nedodržení těchto obchodních podmínek, přičemž tuto škodu, případně důvod k úhradě extra poplatků způsobil Zákazník svým vědomým jednáním (např. způsobí nedoručitelnost zásilky), Provozovatel je oprávněn nárokovat si u Zákazníka náhradu zaplacené náhrady škody, resp. extra poplatků.

8.7. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až úplným zaplacením Ceny za Zboží. Provozovatel dodá Zákazníkovi spolu se Zbožím všechny doklady (v písemné nebo elektronické podobě) vztahující se ke Zboží, které jsou potřebné k jeho převzetí a užívání nebo vyplývají z platného práva, včetně faktury a formuláře pro vrácení Zboží a pro odstoupení od Smlouvy, které současně tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

8.8. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem převzetí Zboží Zákazníkem nebo třetí osobou pověřenou Zákazníkem. V případě, že je Zákazník v prodlení s vyzvednutím zásilky, která obsahuje Zboží, přechází nebezpečí za škodu na Zboží na Zákazníka v okamžiku, který je začátkem tohoto prodlení.

9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele. Na vyřizování Reklamací a řešení vad Zboží Provozovatel přijal samostatný Reklamační řád.

9.2. Provozovatel je povinen označit Zboží údaji, které pravdivě a úplně informují Zákazníka zejména o zemi původu, o použitém materiálu k výrobě Zboží, údržbě Zboží a o případném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, případně jinými údaji požadovanými platným právem.

9.3. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi za vady, které má Zboží při jeho převzetí Zákazníkem. Při použitém Zboží Provozovatel neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá Provozovatel za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Zákazník je povinen při převzetí Zboží od přepravce řádně a pečlivě zkontrolovat stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) dle přepravního listu. Zákazník dále v den převzetí zásilky zkontroluje kompletnost Zboží, zejména skutečnost, že balení obsahuje vše, co má obsahovat.

9.4. Zákazník, který je spotřebitelem, může vytknout Provozovateli vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí. Projeví-li se vada Zboží v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, má se za to, že bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. V případě použitého Zboží činí doba pro vytknutí vady jeden rok. 

9.5. K uplatnění Reklamace postačí doklad o koupi Zboží.

9.6. Zákazník vady Provozovateli oznamuje zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: info@lubive.sk, ve které:

(i) podrobně popíše reklamované Zboží (název Zboží) a vadu Zboží nebo zásilky se Zbožím;

(ii) uvede číslo Objednávky a číslo faktury (příp. jinou identifikaci);

(iii) uvede své kontaktní údaje;

(iv) přiloží důkazy prokazující vadu Zboží (např. fotodokumentaci, je-li to možné) (dále jen „Reklamace“).

9.7. Pokud Zákazník, který je spotřebitelem, uplatní Reklamaci, Provozovatel, respektive jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba, je povinen poučit spotřebitele o jeho právech dle Občanského zákoníku, respektive příslušného právního předpisu v rozsahu údajů dle Přílohy č. 2. těchto Obchodních podmínek.

9.8. Zákazník současně s oznámením vad Zboží doručí reklamované Zboží na adresu Provozovny Provozovatele čisté, mechanicky nepoškozené, spolu s úplnou dokumentací, kterou obdržel od Provozovatele při dodání Zboží, včetně dokladu o zaplacení Zboží. Zákazník odesílající Zboží z České republiky je oprávněn doručit reklamované Zboží Provozovateli jeho odevzdáním na výdejním místě Packeta v souladu s pokyny Provozovatele.

9.9. Provozovatel potvrdí Zákazníkovi přijetí Reklamace formou e-mailové zprávy ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení Reklamace. 

9.10. Pokud k převzetí reklamovaného Zboží Provozovatelem dojde v pozdější den, než kterým je den uplatnění Reklamace, pak lhůty pro vyřízení Reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet až ode dne převzetí reklamovaného Zboží Provozovatelem, nejpozději však od momentu, kdy Provozovatel znemožní nebo zabrání převzetí reklamovaného zboží.

9.11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Zároveň platí, že pokud Provozovatel Reklamaci nevyřídí do 30 dní, Zákazník, který je spotřebitelem, má právo na vrácení peněz (může odstoupit od Smlouvy) nebo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží (§ 19 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele)..

9.12. V případě Odstranitelné vady Zboží má Zákazník, který není spotřebitelem, právo od Provozovatele požadovat bezplatné a řádné odstranění vady bez zbytečného odkladu, nebo přiměřenou slevu z Ceny Zboží. Zákazník může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo týká-li se vada pouze součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím Provozovateli nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k Ceně Zboží, nebo závažnosti vady. Provozovatel může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud to Zákazníkovi nezpůsobí závažné obtíže.

9.13. V případě Neodstranitelné vady, která brání tomu, aby se Zboží mohlo řádně užívat jako Zboží bez vady, má Zákazník, který není spotřebitelem právo požadovat od Provozovatele výměnu Zboží, nebo má právo od Smlouvy odstoupit. Právo požadovat výměnu Zboží, nebo odstoupit od Smlouvy má Zákazník i v případě, když má poskytnuté Zboží současně větší počet Odstranitelných vad, nebo se určitou Odstranitelnou vadu Zboží nepodařilo Provozovateli opakovaně odstranit. Jde-li o jiné Neodstranitelné vady, má Zákazník právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.

9.14. V případě vady Zboží má Zákazník, který je spotřebitelem, práva uvedená v Příloze č. 2 těchto Obchodních podmínek.

9.15. Provozovatel je povinen vystavit Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení Reklamace Zákazník požaduje, datum a způsob vyřízení Reklamace Provozovatelem, potvrzení o provedení opravy Zboží, případně odůvodnění zamítnutí Reklamace (dále jen „Reklamační protokol“). Kopii Reklamačního protokolu odešle Provozovatel Zákazníkovi spolu se Zbožím, nebo mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného Zboží.

9.16. Zákazník, který je spotřebitelem, nemá právo vytknout Provozovateli vadu Zboží, pokud ji sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. V případě, že Zákazník zjistí poškození Zboží během jeho přepravy k Zákazníkovi, sepíše (je-li to možné) v přítomnosti Kurýra, nebo při vyzvednutí na Poště, nebo v Paketu v přítomnosti pověřeného pracovníka Pošty, nebo Pakety, protokol o poškození Zboží během přepravy, který si nechá potvrdit Kurýrem, případně pověřeným zaměstnancem Pošty, nebo Pakety a zašle jej Provozovateli k dalšímu uplatnění Reklamace pro poškození Zboží během jeho přepravy k Zákazníkovi.

9.17. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami, které Zákazník využil na doručení reklamovaného Zboží.

10.1. V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník (který je spotřebitelem) oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Zboží (dále jen „Lhůta k odstoupení“). V odstoupení od Smlouvy Zákazník uvede číslo Objednávky a číslo faktury, datum nákupu, jméno a příjmení a doklad o zaplacení Zboží. Zákazník může odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodání Zboží, i před zahájením běhu Lhůty k odstoupení.

10.2. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy bylo odesláno Provozovateli nejpozději poslední den Lhůty k odstoupení.

10.3. Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy tak, že Provozovateli doručí svůj jednostranný právní úkon, ze kterého bude zřejmá vůle Zákazníka odstoupit od Smlouvy. V odstoupení uvede Zákazník i důvod odstoupení, nejedná-li se o spotřebitele, který je v souladu se zákonem oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu. Odstupuje-li Zákazník od Smlouvy podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, může k odstoupení využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy lze Provozovateli doručit zejména ve vytištěné podobě na adresu místa podnikání Provozovatele nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@lubive.sk.

10.4. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen vrátit Provozovateli Zboží na jeho vlastní náklady, a to nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od Smlouvy, s výjimkou případů, kdy již Zákazník Zboží použil nebo poškodil. V takovém případě je Zákazník Provozovateli povinen nahradit způsobenou škodu (tj. nahradit Provozovateli cenu odpovídající snížené hodnotě Zboží nebo znehodnocenému Zboží). Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo Zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení od Smlouvy podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník povinen vrátit Provozovateli Zboží neporušené, s připevněnými všemi původními visačkami či štítky, aby Provozovatel dokázal určit jeho stav, charakteristiku a funkčnost. Zákazník, který je spotřebitelem, odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zboží musí mít současně všechny části z jeho původního balení. Zákazník je povinen vrátit Zboží na adresu Provozovny Poštou (ne však jako Zboží na dobírku nebo jako balík na vyzvednutí na Poště), Kurýrem, nebo jej osobně předat v Provozovně Provozovatele. Provozovatel doporučuje Zákazníkovi Zboží pojistit.

10.5. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, ne však dřív, než bylo Zboží Zákazníkem doručeno Provozovateli a následně Provozovatelem překontrolováno, vrátit Zákazníkovi všechny platby, které od něho přijal na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na přepravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud Zákazník zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který Provozovatel nabízí.

10.6. Provozovatel je povinen vrátit Zákazníkovi platby podle odstavce 10.5. stejným způsobem, jaký použil Zákazník při své platbě za Zboží. Tím není dotčeno právo Zákazníka dohodnout se s Provozovatelem na jiném způsobu platby, případně na jiný účet, pokud v souvislosti s tím nebudou Zákazníkovi účtovány žádné další poplatky. V případě, že Zákazník nesplní podmínky pro odstoupení od Smlouvy, není Provozovatel oprávněn akceptovat odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka a v takovém případě Provozovatel vrátí Zboží na náklady Zákazníka zpět Zákazníkovi.

10.7. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za vzniklé škody způsobené třetími osobami, které Zákazník použil při vrácení Zboží Provozovateli, zejména, nikoli však výlučně, za ztrátu nebo poškození zásilky obsahující Zboží.

10.8. Kromě důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek a důvodů vyplývajících ze zákona, není Provozovatel zodpovědný za prodlení a/nebo je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

(i) V dodání Zboží Provozovateli brání mimořádné okolnosti, resp. překážky na straně Provozovatele, které nastanou nezávisle na jeho vůli, nelze je v době uzavření Smlouvy předvídat a nejsou Provozovatelem zaviněny (vis maior / vyšší moc), zejména nedostatek energie nebo surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo prodlení nebo výpadek subdodávek, ale také epidemie, pandemie atd. nemocí, do čehož spadá i aktuální situace spojená se šířící se pandemií viru COVID-19 (v tomto případě se to vztahuje i na překážky, které byly v době uzavírání Smlouvy předvídatelné), nebo

(ii) se Zákazník stane platebně neschopný a domáhá se oddlužení konkurzem, nebo splátkovým kalendářem (u fyzické osoby) ve smyslu § 389 a násl. Insolvenčního zákona, nebo se dostane do úpadku (u právnické osoby a fyzické osoby podnikatele) ve smyslu § 3 Insolvenčního zákona, nebo

(iii) je vůči Zákazníkovi zahájeno konkurzní řízení, nebo je na majetek Zákazníka vyhlášen konkurz, a/nebo bylo rozhodnuto o oddlužení Zákazníka konkurzem nebo splátkovým kalendářem podle § 389 a násl. Insolvenčního zákona,

(iv) pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo

(v) z důvodu zásahu správního nebo soudního orgánu, nebo

(vi) Zákazník (právnická osoba) vstoupí do likvidace.

10.9. Odstoupení od Smlouvy Provozovatel Zákazníkovi doručí zejména ve vytištěné podobě na adresu bydliště (sídla, místa podnikání), nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zákazníka zadanou v Objednávce.

10.10. Před odstoupením od Smlouvy z důvodu dle bodu (i) odstavce 10.8. těchto Obchodních podmínek, se Provozovatel zavazuje vyvinout přiměřené úsilí k odstranění mimořádných okolností, resp. překážek, aby bylo možné obnovit plnění jeho povinností ve smyslu těchto Obchodních podmínek a je povinen Zákazníkovi neprodleně oznámit vznik a následně zánik okolností, resp. překážek. V případě, že je možné náhradní plnění, má na ně Zákazník nárok. Provozovatel není zodpovědný vůči Zákazníkovi za jakékoli přímé, nepřímé či následné škody a náklady vyplývající z/nebo v souvislosti s nesplněním povinnosti z důvodu zásahu vyšší moci.

11.1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní smířlivou cestou.

11.2. Zákazník, který je spotřebitelem, má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze spotřebitelské smlouvy, dochází-li k plnění na území České republiky. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu v souladu s § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh může Zákazník podat způsobem určeným v § 20n a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

11.3. Adresa k podání elektronického návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce je https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.1. Zákazník je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně svých údajů poskytnutých Společnosti. 

12.2. Práva a povinnosti Společnosti a Zákazníka ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů vydaných Společností.

13.1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, tak  se Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu, po kterou je v platnosti  konkrétní Objednávka.

13.3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak, nebo se tak Smluvní strany písemně nedohodnou, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku. S výjimkou, pokud se v těchto Obchodních podmínkách uvádí jinak, že za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

13.4. Je-li některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek) neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. 

13.5. Smlouva, včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není dostupná. Na vyžádání Zákazníka poskytne Provozovatel Zákazníkovi verzi Obchodních podmínek platnou a účinnou k datu uzavření jeho Smlouvy. 

13.6 Provozovatel je oprávněn k poskytování Zboží na základě oprávnění k podnikání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný okresní úřad, živnostenský odbor. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné i dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kontaktní údaje Provozovatele jsou uvedeny na Webové stránce Společnosti.

13.7. Přílohu č.1 těchto Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy. 

13.8. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2024

Příloha č. 2

Poučení spotřebitele o Odpovědnosti prodávajícího za vady Zboží

(dle § 2169 a násl. Občanského zákoníku)

V případě vady Zboží máte jako spotřebitel práva:

  • Požadovat odstranění vady, a to dle Vaší volby buď dodáním nového Zboží nebo jeho opravou. Pokud Vámi zvolený způsob odstranění vady není možný anebo je ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, zvolí způsob odstranění vady Provozovatel. Provozovatel může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu Zboží bez vady.
  • Požadovat přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo odstoupit od Smlouvy (a následně požadovat vrácení Ceny Zboží), a to v následujících případech:
    • Provozovatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po vytknutí a Zboží k odstranění vady nepřevzal na vlastní náklady,
    • vada se projevila opakovaně,
    • vada je podstatným porušením Smlouvy,
    • z prohlášení Provozovatele nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Příloha č. 3

 Máte právo odstoupit od této Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní.

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, (i) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete Zboží, nebo (ii) pokud se více kusů Zboží objednaných v jedné Objednávce dodává odděleně, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete poslední kus Zboží, nebo (iii) dodává-li se Zboží sestávající z několika položek nebo částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezmete poslední položku nebo část dodávky Zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této Smlouvy jednoznačným prohlášením. Odstoupení od Smlouvy lze Provozovateli doručit zejména ve vytištěné podobě na adresu místa podnikání Provozovatele nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@lubive.sk. K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dle Přílohy č. 1, který jsme Vám zaslali.

Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy předtím, než uplyne Lhůta pro odstoupení od Smlouvy.

Důsledky odstoupení od Smlouvy

Po odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením Smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení Zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této Smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené Zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného Zboží zpět na naši adresu.

Zboží nám zašlete zpět nebo jej přineste na adresu naší Provozovny nejpozději do 14 dní ode dne uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. Předpokládaný odhad těchto nákladů je 5 EUR.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty Zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží.